Sprzedałeś lub kupiłeś samochód? Pamiętaj o zawiadomieniu starosty.

Sprzedałeś lub kupiłeś samochód? Pamiętaj o zawiadomieniu starosty.

Jak Państwo zapewne wiedzą, każdy, kto zakupił pojazd, ma 30 dni na to, by zawiadomić o tym fakcie starostę. Nie dopełniając tego obowiązku narażamy się na karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł. Mogą być Państwo zaskoczeni jednak tym, iż analogiczny obowiązek i konsekwencje w postaci kary pieniężnej dotyczą sprzedającego.

 

Zgodnie z przepisem, zawiadomić starostę należy o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dlatego obowiązek ten obejmuje także strony umowy darowizny tj. darczyńcę i obdarowanego. Tej samej wysokości kara pieniężna grozi również za niezarejestrowanie samochodu, który został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie przepis, który sankcjonuje niedochowanie powyższych obowiązków. Wcześniej za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu starosta nie mógł nałożyć kary pieniężnej, gdyż nie miał ku temu podstawy prawnej (nullum crimen sine lege, łac. nie ma przestępstwa bez przepisu prawa).

 

Czy można się odwołać od decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej?

 

Kara pieniężna jest nakładana przez starostę w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

 

Zdając sobie sprawę, że sporządzenie odwołania w przedmiotowej sprawie jest stosunkowo skomplikowane, świadomie zrezygnowałem z próby przedstawiania Państwu tego zagadnienia i rekomenduję zwrócenie się w tej sprawie do profesjonalisty.

 

Tych jednak z Państwa, którzy już otrzymali decyzję o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.