Specjalizacje

windykacja

Sprawy o zapłatę
i windykacja należności

 •  sądowe dochodzenie należności z tytułu niezapłaconych faktur
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień
 • ochrona przed bezzasadnymi roszczeniami
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • sporządzanie projektów ugód przedsądowych
 • prowadzenie negocjacji
 • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym
 
Prawo budowlane i wywłaszczenie nieruchomości

Prawo budowlane
i wywłaszczenie nieruchomości

 • uzyskanie warunków zabudowy
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • samowola budowlana
 • legalizacja samowoli budowlanej
 • uzyskanie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości lub jej części pod określony cel publiczny (np. pod budowę dróg, urządzeń przesyłowych)
Własność i inne prawa rzeczowe

Własność i inne prawa rzeczowe

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • zasiedzenie własności nieruchomości i ruchomości
 • zasiedzenie służebności gruntowych, w tym służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • uzyskanie odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od przedsiębiorców przesyłowych
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z ruchomości i nieruchomości
 • zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości
 • sprawy związane z hipoteką i zastawami
 • naruszenie własności oraz posiadania
 • postępowanie wieczystoksięgowe
spadki

Spadki

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • zrzeczenie się spadku
 • dział spadku,
 • zapłata zachowku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
Prawo pracy

Prawo pracy

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • mobbing
 • odprawy pracownicze
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • odszkodowanie w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami prawa pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
Prawo podatkowe​

Prawo podatkowe

 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek dochodowy
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • inne daniny i opłaty o charakterze publicznoprawnym
 • pomoc w wypełnieniu m.in. zeznania SD-3 i SD-Z2 (zgłoszenia nabycia spadku do Urzędu Skarbowego)
Ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty

Ubezpieczenia społeczne,
emerytury i renty

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS
 • odmowa prawa do objęcia ubezpieczeniem społecznym
 • zasiłek chorobowy i macierzyński
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych
 • odmowa przyznania prawa do renty
 • zaniżenie wysokość emerytury
 • sporządzanie odwołań od decyzji lekarzy orzeczników
 • pomoc w postępowaniach o zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Prawo rodzinne i opiekuńcze​

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
 • umieszczenie pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bez jego zgody
Prawo karne i prawo karne skarbowe​

Prawo karne i prawo karne skarbowe

 • obrona osób podejrzanych, oskarżonych, obwinionych i skazanych
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • udzielenie zezwolenia na prowadzenie pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową
 • uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany
 • udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Pozwy frankowe​

Pozwy frankowe

 • analiza umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF (indeksowanego i denominowanego)
 • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych dotyczących kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF
Sprawy konsumenckie

Sprawy konsumenckie

 • reklamacje towarów i usług
 • upadłość konsumencka
 • odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot
 • problem nieautoryzowanych transakcji bankowych