Kończy się termin na złożenie PIT-39 za 2021 r.

Kończy się termin na złożenie PIT-39 za 2021 r.

W związku z tym, że zbliża się koniec terminu na złożenie formularza PIT-39 za 2021 r., chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zmiany, jakie w ostatnim czasie nastąpiły w zakresie ulgi mieszkaniowej przy podatku dochodowym.

Czym jest PIT-39?

Czuję, że winien jestem Państwu jednak małe wyjaśnienie, czym tak naprawdę jest PIT-39.
Otóż formularz PIT-39 służy do złożenia zeznania rocznego przez podatnika, który w roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie w/w nieruchomości lub praw, i zbycie to nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej, gdyż z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% dochodu.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód, będący różnicą pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia  nieruchomości lub praw majątkowych a kosztami uzyskania przychodów, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

 

Do kiedy trzeba złożyć PIT-39 za 2021 r.?

W tym roku termin na złożenie formularza PIT-39 upłynie w dniu 2 maja 2022 r.

 

Co obejmuje ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa pozwala uniknąć zapłaty podatku dochodowego w sytuacji, gdy podatnik pieniądze otrzymane ze sprzedaży mieszkania lub domu w całości przeznaczył na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniony z opodatkowania jest przychód z tytułu sprzedaż nieruchomości lub praw majątkowych, który został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. nr DD2.8202.4.2020, do wydatków na własne cele mieszkaniowe należy zaliczyć m.in. zakup i montaż:

  • kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,
  • szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,
  • oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,
  • okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,
  • mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,
  • mebli w zabudowie kuchennej.

Istotna zmiana w zakresie ulgi mieszkaniowej dokonała się z dniem 1 stycznia 2022 r. kiedy to wszedł w życie art. 21 ust. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe obejmują także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe, w tym także, gdy odpowiadają one równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia.

 

Spłata kredytu zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość była wydatkiem na własny cel mieszkaniowy także przed 2022 r.?

Dla tych z Państwa, którzy dotrwali aż do tego miejsca mam dobrą wiadomość. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2022 r. nr DD2.8202.5.2020, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., wydatek na spłatę kredytu (pożyczki), w tym kredytu konsolidacyjnego i refinansowego, oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z nieruchomością będącą przedmiotem odpłatnego zbycia, również mieści się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe. Minister Finansów uzasadniając swoje stanowisko, podkreślił, że już od 2008 r. wyraźną intencją ustawodawcy było zwolnienie od podatku dochodowego przychodu przeznaczonego na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość.

 

Zdając sobie sprawę, że obliczenie wysokości podstawy opodatkowania, jak również ulgi mieszkaniowej jest stosunkowo skomplikowane, świadomie zrezygnowałem z próby przedstawiania Państwu tego zagadnienia i rekomenduję zwrócenie się w tej sprawie do profesjonalisty.

Tych z Państwa, którzy mają problem wypełnieniem formularza PIT-39, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.